Arapov Sherzod Dekhkanbayevich

Arapov Sherzod Dekhkanbayevich

  Arapov Sherzod Dekhkanbayevich

  Arapov Sherzod Dekhkanbayevich

  Dean of the Faculty of International Relations
  Doctor of Philosophy in Political Science (PhD)

  AREAS OF SPECIALIZATION:

  International relations

  Political Science

  LANGUAGES:

  English, Russian, German and French

  Tel:

  E-mail:

  Biography Facts

  WORK EXPERIENCE

  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Dean of the Faculty of International Relations
   From 2023
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Department of International Relations 
   Senior Lecturer 
   From 2022 
  • National Information- Analytical Center on Drug Control under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
   Head of the International Department
   2021-2022 
  • National Information- Analytical Center on Drug Control under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
   Leading expert of the International Department
   2019-2020 
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Faculty of International Economic Relations Deputy Dean
   2018-2019 
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Department for work with the academic lyceum and professional colleges of the University
   Head of the Department
   2016-2018
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Acting vice-rector for spiritual and moral education of the University
   2015 November – December
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Head of the Monitoring and Internal Control Sector of the University
   2014-2016
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Postgraduate student, Senior researcher of the University
   2010-2012
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   Intern-researcher-applicant
   2010-2012 
  • The University of World Economy and Diplomacy 
   The Department of International Relations
   Lecturer
   2009-2010 

  EDUCATION:

  • The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan
   Master’s degree
   2017-2019
  • Waseda University (Tokyo, Japan).
   Master’s degree
   2012-2014
  • The University of World Economy and Diplomacy
   Master’s degree
   2007-2009 
  • The University of World Economy and Diplomacy
   Bachelor’s degree
   2002-2007 

  Publications

  • European Journal of Research
   June 30, 2018
   The use of digital diplomacy as a tool for symbolic violence: Twitter analysis of Russian-Turkish relations
  • Academy of Public Administration under the president of the Republic of Uzbekistan "Society and Management" magazine
   2017
   "Political efforts to conduct information and propaganda activities, provided by the figure of diplomacy role, by analogy with analysis”
  • Academy of Public Administration under the president of the Republic of Uzbekistan "Society and Management" magazine
   2016
   Public diplomacy and issues of its institutionalization in the conditions of the Republic of Uzbekistan
  • Scientific-theoretical journal "International Relations: politics, economics, law"
   2015
   Interview with Odd Molster on Digital Diplomacy issues
  • “Khabarshy/Vestnik". Scientific Journal of Al-Farabi Kazakh National University (Republic of Kazakhstan)
   2010
   Methods of constructing the image of the state through public diplomacy in the information age

  1.    Халқаро майдонда Ўзбекистон Республикасининг имижини мустаҳкамлашда рақамли дипломатиянинг тутган ўрни ва роли.    қўлёзма    “Мамлакат инвестицион муҳитини такомиллаштириш – Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг асосий омили” мавзусидаги республика миқиёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, 2018 йил 22 ноябрь II қисм, 70-74 бб.    0,25 б.т. (4 б.)
  2.    The use of digital diplomacy as a tool for symbolic violence: Twitter analysis of Russian-Turkish relations    қўлёзма    European Journal of Research, June 30, 2018, 5-6, 84-103 pp.
  http://journalofresearch.info/wp-content/uploads/2018/08/84-103.pdf     1,19 б.т. (19 б.)
  3.     “Ташқи сиёсий фаолиятни ахборот жиҳатдан самарали таъминлашда рақамли дипломатия ролининг қиёсий таҳлили”    қўлёзма    Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси “Жамият ва бошқарув” журнали, 2017 йил, 3-сон. 114-123 бб.    0,63 б.т. (10 б.)  
  4.    “Фактор цифровой дипломатии в деятельности заграничных дипломатических учреждений (на примере США, России и Индии)”    қўлёзма    “Халқаро муносабатлар: сиёсат, иқтисод, ҳуқуқ” илмий-назарий журнал, 2016 йил 4-сон, 79-92 бетлар    0,8 б.т. (13 б.)   
  5.    Публичная дипломатия и вопросы ее институционализации в условиях Республики Узбекистан    қўлёзма    Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси “Жамият ва бошқарув” журнали, 2016 йил, 4-сон. 155-163 бб.    0,5 б.т. (8 б.)
  6.    Обеспечение национальной безопасности в рамках информационно-психологического противоборства    қўлёзма    Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Аудиовизуал журналистика ва оммавий коммуникация кафедраси ва Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети Журналистика кафедраси ҳамкорлигида ўтказилган “Глобаллашув шароитида ахборот хавфсизлиги масалалари” мавзуидаги республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Тошкент, 2016 йил 17 март. 65-69 бб.    0,3 б.т. (5 б.)  
  7.    «Современные тенденции в системе международных отношений в контексте цифровой дипломатии»    қўлёзма    “Ҳозирги замон халқаро муносабатларининг долзарб йўналишлари” мавзусига оид “Халқаро муносабаталар” кафедраси олим ва тадқиқотчиларининг илмий мақолалари тўплами. –Т.: ЖИДУ, 2016. 69-72 бб.    0,25 б.т. (4-б.)  
  8.    The use of digital diplomacy as a tool for symbolic violence     қўлёзма    “Ҳозирги замон халқаро муносабатларининг долзарб масалалари: сиёсат, иқтисодиёт ва ҳуқуқ” мавзусидаги ёш олимларнинг V республика илмий- амалий конференцияси материаллари, (Тошкент, 2016 йил 18 ноябрь). – Т.: ЖИДУ, 2016, 111-116 бетлар.)    0,38 б.т. (6-б.) 
  9.    Интервью с Оддом Молстером по вопросам цифровой дипломатии    қўлёзма    “Халқаро муносабатлар: сиёсат, иқтисод, ҳуқуқ” илмий-назарий журнал, 2015 йил №2 сонига киритилган. 13-18 бетлар    0,3 б.т. (5 б.)  
  10.    «Цифровая дипломатия и ее значение в мировой политике»    қўлёзма    “Ҳозирги замон халқаро муносабатларининг долзарб масалалари: сиёсат, иқтисод ва ҳуқуқ” мавзуидаги ёш олимларнинг III илмий-амалий конференциясининг мақолалар тўплами. 2015 йил 18 ноябрь. 23-25 бетлар    0,18 б.т. (3-б.)  
  11.    «Современные тенденции в системе международных отношений в контексте цифровой дипломатии»    қўлёзма    “Замонавий халқаро муносабатлар-нинг хусусиятлари ва Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг устувор йўналишлари” мавзуидаги VI анъанавий республика конферен-цияси. –Т.: ЖИДУ, 2015. 18-21 бб.    0,25 б.т. (4-б.)  
  12.    Роль публичной дипломатии в формировании имиджа государства    қўлёзма    Журнал: Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари/Public opinion. Human Rights/Общественное мнение. Права человека. 2011 йил №2. 68-71 бетлар    0,25 б.т. (4-б.)    
  13.    Изучение роли публичной дипломатии в реализации задач поставленных в Концепции Президента (в контексте развития институтов гражданского общест-ва)    қўлёзма    “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятни ривожлантириш концепцияси – ёш олимлар илмий тадқиқотларини юксалтириш асоси” мавзусида Республика назарий-илмий ва амалий конференцияси материаллари тўплами, 2011 йил, май, 108-110-бб.    0,25 б.т. (4-б.)    
  14.    Возрастающая роль имиджа страны в современных международных отношениях    қўлёзма    Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар” журнали, 1-сон/2011. 91-94 бетлар    0,25 б.т. (4-б.)    
  15.    Обеспечение национальных интересов в рамках информационно-психологического противоборства    қўлёзма    Сборник материалов научно-практической конференции “Актуальные вопросы информационно-психологического противоборства на современном этапе” (ДСП), 31.03.2011    0,4 б.т. (6 б.)    
  16.    Making the image of a state with the mechanisms of public diplomacy (in the example of Uzbekistani NGO’s)    қўлёзма    “Дунёвийлик ва динийлик ёшлар нигоҳида” номли илмий-амалий конференция материаллари тўплами, «Тошкент Ислом университети» - нашриёт матбаа бирлашмаси, Тошкент-2010, ноябр    0,18 б.т. (3-б.)    
  17.    Имидж государства и его идентификация в сознании молодежи (на примере Республики Узбекистан)    қўлёзма    Фалсафа ва Ҳуқуқ журнали, 4-сон/2010. 69-73 бетлар    0,25 б.т. (4-б.)
  18.    Методы конструирования имиджа государство посредством публичной дипломатии в информационный век    қўлёзма    “Хабаршы/Вестник”. Научный журнал казахского национального университета имени ал-Фараби (Республика Казахстан), №2(28) 2010. 54-56 бетлар    0,13 б.т. (2-б.)