Kafedra: Xalqaro ommaviy huquq va davlat huquqiy fanlar

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail: serikbekm@mail.ru

“Davlat qurilishi va huquq” kafedrasi mudiri v.b.

Faoliyatining annotatsiyasi:

Muratayev S.A. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Davlat qurilishi va huquq” kafedrasi dotsenti v.b. U 12.00.02 – Konstitutsiyviy huquq, ma’muriy huquq, moliya va bojxona huquqi mutaxassisliklari bo‘yicha nomzodlik dissertatsiyasini 2012 yilda yoqlagan. Hozirda JIDU Yosh olimlar kengashining raisi, JIDU Xalqaro huquq fakulteti Murabbiylar kengashining raisi, TDYuU “Davlat huquqi va boshqaruvi” kafedrasi mudiri v.b.

Ilmiy tadqiqotlar doirasi:

O’zbekiston Respublikasi vakillik organlarining funktsiyalari, parlament nazorati instituti, iqtisodiyotni ma’muriy-huquqiy tartibga solish muammolari va davlat boshqaruvi organlari faoliyatini takomillashtirish masalalari tashkil etadi.

Muratayev S.A. xalqaro va respublika miqyosida tashkil etilgan konferensiya va seminarlar hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalar Agentligi tomonidan e’lon qilingan ilmiy grand loyihasida ishtirok etgan. “Xalqaro huquq” mutaxassisligi bo‘yicha magistrlik ishlariga rahbarlik qilmoqda. “Konstitutsiyaviy huquq”, “Xorijiy mamlakatlar konstitutsiyaviy huquqi”, “Ma’muriy huquq va protsess”, “Moliya va soliq huquqi” va “Davlat xizmati” fanlaridan ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni olib boradi.

Asosiyi llmiy ishlari:

  1. Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг назорат функциясини амалга ошириш муаммолари – T.: // Тошкент давлат юридик институти “Юридик фанларни ривожлантириш концепцияси” мавзусидаги илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 2012 й.
  2. Вопросы совершенствования механизмов осуществления парламентского контроля в Республике Узбекистан – Т.:  // Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетининг “Халқаро муносабатлар: сиёсат, иқтисод, ҳуқуқ” журнали. 2013 й.
  3. Взаимоотношения представительных органов как одна из функции представительных органов Республики Узбекистан – Т.: // Тошкент давлат юридик институти “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси – ғоялар ривожи ва ҳозирги давр” мавзусидаги стажер-тадқиқотчи-изланувчиларнинг илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. 2011 й.