Kafedra: YUNESKOning “Xalqaro huquq va inson huquqlari”

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: dpayziyeva@uwed.uz

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетининг “Халқаро ҳуқуқ” факультетини 1999-йил бакалавриат боқичини, 2001-йил магистратура босқичини тамомлаган.

Хозирги вақтда Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети ЮНЕСКО нинг “Халқаро хуқуқ ва инсон ҳуқуқлари”кафедрасининг ўқитувчиси. “Индивиднинг халқаро ҳуқуқ субъекти сифатидаги мақоми: назария ва амалиёт муаммолари” мавзусида фан доктори даражасини олиш учун мустақил изланувчи сифатида илмий иш олиб бормоқда.

Илмий изланишлар доираси:

Инсон ҳуқулари, халқаро ҳуқуқда индивидларнинг ҳуқуқий субъектлиги

 Машғулотлар олиб борилаётган фанлар:

Инсон ҳуқулари, Халқаро оммавий ҳуқуқ, Халқаро гуманитар ҳуқуқи асослари

Илмий ишлар рўйхати:

1. Пайзиева Д.Х. Халқаро ҳуқуқда индивидларни ҳуқуқ субъекти сифатида эътироф этишга нисбатан асосий назарий ёндашувлар. “Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили” илмий-таҳлилий журнал 2012 йил №3

2. Пайзиева Д.Х. Правосубъектность индивидов в международном праве: основные подходы. Давлат ҳокимияти ва ҳуқуқий тизимни демоккратлаштириш . Илмий тўплам. Тошкент 2014 йил

3.Пайзиева Д.Х. Индивидлар халқаро-ҳуқуқий жавобгарлигининг долзарб жиҳатлари. Давлат ҳокимиятини демократлаштириш ва ҳуқуқни амалга ошириш механизмини такомиллаштириш. Илмий туплам. Тошкент “Адолат” 2015 йил

4. Пайзиева Д.Х. Халқаро ҳуқуқда ҳуқуқ субъетллилигининг назарий –методологик масалалари. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академиясининг ахборотномаси 2015 йил №1

5. Пайзиева Д.Х. Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқида индивидларни халқаро –ҳуқуқий ва суд тартибида ҳимоя қилиш.Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. 2015 йил №2